obec na Vysočině

Mirošov

Povinně zveřejňované informace

Povinné informace - Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Mirošov

2. Důvod a způsob založení

Právním základem současného postavení Obce Mirošov je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec Mirošov je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec Mirošov má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec Mirošov vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

• Starosta obce

• Místostarosta obce

• Zastupitelstvo obce – 7 členů

       -  Kontrolní výbor – 3 členové

       -  Finanční výbor – 3 členové

• Výbor pro občanské záležitosti - 3 členové

4. Kontaktní spojení

Obec Mirošov, Mirošov 27, 592 55

Tel: +420 556 673 008

Tel: +420 724 127 714

Email: obec.mirosov@seznam.cz

www: obec-mirosov.cz

Datová schránka: vbvb7r5

5. Případné platby

KB č.ú. 25824751/0100

6. IČO

00599 590

7. DIČ

CZ00599590​

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

- Střednědobý výhled rozpočtu obce Mirošov 2021 - 2025

- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2  Rozpočet

https://obec-mirosov.cz/cz/rozpocty

 

9. Žádosti o informace

Obec Mirošov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

• na úřední desce - na návsi

• na internetové stránce: https://obec-mirosov.cz/

• informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu

 

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně

• osobně na obecním úřadě v Mirošově

• telefonicky na tel. č.: +420 566 673 008 nebo +420 724 127 714

Písemně

• na adrese: Obec Mirošov, Mirošov 27, 592 55

• elektronickou poštou na e-mailovou adresu: obec.mirosov@seznam.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

• utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

• obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

• skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

• skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

• zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 

10. Příjem žádostí

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obec Mirošov, Mirošov 27, 592 55

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na emailovou adresu obec.mirosov@seznam.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

1. komu je určena

2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost:

1. musí být srozumitelná

2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

3. nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

1. písemně

2. nahlédnutím do spisu

3. pořízením kopie

4. na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta, ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 

11. Opravné prostředky

a. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

b. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

c. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl.  zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

-Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

V tištěné formě lze také získat na obecním úřadě.

 

13. Řešení složitých životních situací

Přihlášení k trvalému pobytu

Poplatek za svoz komunálních odpadů

Poplatek ze psů

Poplatek z pobytu

Poplatek stočné

Poplatek vodné

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

• 1. Ústava České republiky

• 2. Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění:

• zák č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

• zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

• zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

• zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

• zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce

• zák.. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

• zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

• zák. č. 21/2006 Sb.Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

• zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů  

• zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

• zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

• zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

• zák. č.280/2009 Sb., Daňový řád

• zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

• zák. č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích

• zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

• zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

• zák. č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

• zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech

• zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

• zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

• zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

• zák. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

• zák. č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně

• zák. č. 332/2014 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

• zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

• zák. č. 252/2016 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

• zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

• zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

• Nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

• Nařízení vlády č. 343/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady

• Vyhláška č. 326/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

• Nález č. 231/2000 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2000 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů

14.2 Vydané právní předpisy

 Obecně závazné Vyhlášky obce Mirošov

 -  OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  -  OZV o místním poplatku ze psů

  -  OZV o místním poplatku z pobytu

  - Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

  -  Pravidla o nájmu a podnájmu obecních bytů obce Mirošov

  -  Jednací řád obce Mirošov

 

15. Sazby úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzor licenční smlouvy

Vzor licenční smlouvy podle § 14a zákona

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Mirošov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. GDPR KONTAKT

  • Mgr. et Bc. Kliment Luboš
  • advokát a pověřenec pro ochranu os. údajů
  • Ždírec 99
  • 588 13 Polná

 

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2022